Aktualności

28
11.2019

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB DEPORTOWANYCH DO PRACY PRZYMUSOWEJ

 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB DEPORTOWANYCH DO PRACY PRZYMUSOWEJ

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1552) zmienione zostały
art. 47c i 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.).

Z dniem wejścia w życie powyższych przepisów, a więc od dnia 30 października 2018 r. osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do:

1. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

2. korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór legitymacji określony został rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2044)

Ad 1. Zwracamy uwagę, że przepisy art. 47c precyzyjnie wyjaśniają, jak realizowane jest szczególne uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, do których zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach prowadzone są listy oczekujących na udzielenie świadczenia. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej
w szpitalach oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (tj. wszystkich świadczeń ambulatoryjnych poza podstawową opieką zdrowotną) oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela powyższych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.
W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że osoby te powinny mieć udzielone świadczenia zdrowotne w dniu zgłoszenia się do jednostki ochrony zdrowia, niemniej nie powinno to zaburzać ustalonej już wcześniej w danej placówce kolejności udzielania świadczeń w danym dniu. Pracownik rejestracji powinien przekazać lekarzowi, że zarejestrował na dzień bieżący osobę posiadającą uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością. Lekarz powinien wiedzieć
o oczekiwaniu takiego pacjenta na przyjęcie, aby móc podjąć decyzję o przyjęciu chorego przed, pomiędzy lub po innych pacjentach, w zależności od możliwości organizacyjnych w danym dniu.

Zwracamy jednak uwagę, że szczególne uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością nie daje podstaw, aby pacjent był przyjmowany w poradniach specjalistycznych od razu po zarejestrowaniu się i aby przesuwać innych pacjentów czekających na przyjęcie przez lekarza w danym dniu.

MOW NFZ podkreśla, że przyjęcie w poradni specjalistycznej chorego, posiadającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, nie powinno zaburzać ustalonej już wcześniej w danej placówce kolejności udzielania świadczeń w danym dniu. Lekarz może podjąć decyzję o przyjęciu takiej osoby przed lub między innymi pacjentami, jeśli organizacja przyjęć w poradni na to pozwala. Jeśli nie ma takiej możliwości, pacjent ten powinien poczekać, aż zostanie przyjęty po innych pacjentach.

Szczególne uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej inaczej realizowane jest w podstawowej opiece zdrowotnej. Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinno zostać udzielone osobie szczególnie uprawnionej w dniu zgłoszenia „poza kolejnością”, tj. poza ustalonym porządkiem przyjęć innych pacjentów. Oznacza to, że osoba posiadająca powyższe uprawnienie po zgłoszeniu się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej powinna zostać, co do zasady, przyjęta przed innymi oczekującymi na wizytę świadczeniobiorcami.

Ad 2. Zwracamy również uwagę, że w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) oraz fizjoterapii ambulatoryjnej należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.pokaż pozostałe informację ››Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED" s.c.
Buchowieckiego 15a
32-300 Olkusz