Ważne informacje dla Pacjenta - OŚWIADCZENIA !

 

 

 

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

 1. Oświadczenie pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą;
 2. Oświadczenie pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej;
 3. Oświadczenie pacjenta​ o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie badań
 4. ​Oświadczenie pacjenta do odbioru recept lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 5. Oświadczenie pacjenta ​w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów o zamieszczeniu sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów,

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej.

Wzór oświadczenia poniżej:

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z  2010 r. Nr 252, poz.1697).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

​I) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'SANA-MED" s.c. z   siedzibą w  Olkuszu, ul. Buchowieckiego 15a

​II) zbierane Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby wykonywanych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ich rozliczeniem

​III) odbiorcami danych osobowych są: lekarz prowadzący leczenie, personel medyczny uprawniony do przetwarzania danych osobowych, organy administracji publicznej na podstawie przepisów szczegółowych.

Art. 26. [Udostępnianie dokumentacji medycznej]
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej
przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną
również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty
ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie
ministra właściwego do spraw zdrowia;
2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w
zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w
związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w
związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o
akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości,
w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do
ich przeprowadzenia;
12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do
wykonywania ich zadań.
3a.Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z
2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do
wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest
udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów
dydaktycznych.
3b.Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi
badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych
danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach
określonych w przepisach tej ustawy.

 

​IV) osoba, która przekazuje swoje dane ma prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED"s.c. w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Buchowieckiego 15a.

W przypadku zmiany podstawowych danych osobowych, osoba, której dane uległy zmianie ma obowiązek poinformować o tym fakcie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED"s.c. w Olkuszu

V) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U.2012.159) pacjent ma obowiązek podać następujące dane:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • datę urodzenia
 • oznaczenie płci
 • adres miejsca zamieszkania
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Realizacja WWW: ENITEO